wij maken werk vankwaliteit
 
Kwaliteit is voor ons het belangrijkste wat er is. Elke dag weer. We voldoen aan alle kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en garanderen onze kwaliteit op verschillende manieren.

Specialisten

Orthodontistenpraktijk Boxmeer biedt u een team van uitstekend opgeleide specialisten. Een team dat op elkaar ingespeeld is en met een sterke organisatie als basis. Wij gebruiken de meest geavanceerde materialen en methoden. Wij geven u alle inlichtingen en voorlichting die nodig zijn.

 

Géén wachtlijsten

Orthodontistenpraktijk Boxmeer kent geen wachtlijsten voor zowel kinderen als volwassenen. Wanneer u zich bij ons aanmeldt, krijgt u binnen 2 weken een afspraak voor een eerste consult. Indien na het eerste consult blijkt dat er al gestart kan worden met de reguliere beugelbehandeling, kunnen we daar ook aansluitend mee starten.

 

Heeft u opmerkingen?

Als u ontevreden bent, horen wij dit heel graag. Uw op- of aanmerkingen zijn voor ons heel waardevol om onze kwaliteit van zorg en aandacht verder te perfectioneren. Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om hiervoor contact op te nemen met onze praktijkmanager: pm@boxbeugel.nl of telefonisch 0485-578818. Alvast hartelijk dank hiervoor!


Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen kunt u een stapje verder gaan:

  • De KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan iedere zorgverlener stelt. (KNMT, Postbus 4141, 3502 HC Utrecht, telefoonnummer 030-6076276).
  • Telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900-2025012.

ISO 9001 Certificering

Als één van de eerste orthodontistenpraktijken van Nederland is ons kwaliteitsmanagementsysteem in 2010 ISO-gecertificeerd. In 2013 is de praktijk door Roozeboom Consulting opnieuw voor een periode van 3 jaar gecertificeerd. 

Na een herorïentatie zijn we in 2016 overgestapt naar TÜV Nederland. Dit is een door de Raad van Accreditatie (RvA) goedgekeurde certificerende instelling. 

Het voorbereiden van het ISO 9001 certificeringstraject volgens de normen van de nieuwe en zwaardere 2015 versie met aan het eind de certificeringsaudit door TÜV Nederland bleek een hele kluif. Maar met resultaat! Op 21 september 2016 zijn we in het bezit gekomen van het nieuwe NEN-EN ISO 9001:2015 certificaat. TÜV Nederland heeft vervolgens jaarlijkse controleaudits uitgevoerd. Na drie jaar is in september 2019 het contract met TÜV opgezegd. 

Op 11 oktober 2019 is de praktijk opnieuw ISO gecertificeerd door Roozeboom Consulting. Een nieuw certificaat volgde op 6 april 2022. Vincent Roozeboom kwam toen zelf in de praktijk om te zien hoe wij werken. Zijn positieve review kunt u hier vinden.  

 

Kwaliteitskeurmerk NVvO

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) toetst eveneens op kwaliteit en stelt de voorwaarden vast waaraan orthodontisten moeten voldoen om voor het kwaliteitskeurmerk van deze vereniging in aanmerking te komen. Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan diverse wettelijke eisen. Orthodontistenpraktijk Boxmeer heeft de visitatie door de NVvO glansrijk doorstaan en is daarmee ook in het bezit van dit kwaliteitskeurmerk. Voor meer informatie over de NVvO klik hier.

 

Accreditatie NVTS

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde(NVTS) richt zich op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de behandeling hiervan door middel van een mandibulair repositie apparaat (MRA). De NVTS draagt zorg voor accreditatie en registratie van Slaapgeneeskundige Tandartsen, Kaakchirurgen en Orthodontisten, die zich hierin bekwaamd hebben. In 2017 zijn wij geaccrediteerd voor de behandeling van patiënten met het obstructief slaapapneu syndroom en snurken (OSAS).

      NVTS